ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Modemanagement – 01-01-2011 1) Algemeen a) Uitsluitend onderstaande voorwaarden zijn van toepassing. b) De opdrachtgever stemt door het verstrekken van de opdracht in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. c) Deze voorwaarden zijn bindend voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Modemanagement. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Modemanagement niet geaccepteerd. d) Alle bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn nietig tenzij deze schriftelijk tussen opdrachtgever en Modemanagement zijn overeengekomen. 2) Offertes a) Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, twee maanden geldig. b) Een opdracht komt pas tot stand nadat Modemanagement deze mondeling of schriftelijk heeft bevestigd. c) De prijzen genoemd in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij de afnemer een niet aftrekgerechtigde consument is. 3) Opdracht a) De opdrachtgever draagt zorg voor een duidelijke en volledige formulering van de opdracht. Tevens draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de ten behoeve van hem te verwerken gegevens juist, volledig en tijdig aan Modemanagement ter beschikking staan. b) Van de gesloten overeenkomst kan afgeweken worden als zich omstandigheden voordoen die de kostprijs van de prestatie sterk beïnvloeden. De opdrachtgever is vervolgens gerechtigd de opdracht binnen een termijn van 3 dagen per aangetekend schrijven in te trekken. 4) Wijzigingen a) Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Modemanagement te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor de wederpartij. b) Modemanagement behoudt zich het recht voor om na kennisgeving op grond van wijzigingen in de opdracht een verandering in de prijs aan te brengen. c) Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Modemanagement wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Modemanagement geen verantwoording. 5) Uitvoering a) Modemanagement verplicht zich de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, waarbij het uitdrukkelijk is toegestaan bij de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden gebruik te maken van diensten van derden. b) De door de opdrachtgever verstrekte opdracht wordt geacht tot zijn of haar tevredenheid te zijn uitgevoerd indien niet binnen 14 dagen na beëindiging van de uitvoering per aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar is ingediend. De uitvoering van de opdracht wordt geacht te zijn geëindigd op de datum, vermeld op de ter zake van verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever uit te reiken eindfactuur. 6) Geheimhouding a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 7) Wanprestatie wederpartij a) Modemanagement heeft zonder dat hiertoe enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist het recht de opdracht terug te geven op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, door hem voorlopige surseance van betaling wordt aangevraagd, opeisbare schulden onbetaald laat gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats naar buiten Nederland verlegd zonder naar genoegen van Modemanagement zekerheid te hebben verschaft voor het nakomen van de uit de door hem verstrekte opdracht voortvloeiende verplichtingen. b) Dit geldt eveneens indien bij beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de voor opdrachtgever uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. c) Indien Modemanagement genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is Modemanagement gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de gemaakte incassokosten. Dit bedrag zal verhoogd worden met euro 12,50 aan administratiekosten. d) Modemanagement bezit het recht van retentie t.a.v. zaken van de wederpartij zolang deze nog een of meer openstaande facturen moet voldoen. 8) Informatie- en medewerkingplicht a) De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens welke Modemanagement redelijkerwijs nodig heeft voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Modemanagement. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door Modemanagement nader bepaalde wijze. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht. b) Modemanagement heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan. c) Wederpartij is gehouden om eventuele schade die Modemanagement door deze vertraging lijdt te vergoeden. 9) Levering a) Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet, verwijtbare nalatigheid of grove schuld van Modemanagement, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. b) Vanaf het moment van afzondering van zaken, welke afkomstig zijn van de wederpartij, is het risico van beschadiging of vernietiging voor rekening van de wederpartij. 10) Declaratie en betaling a) Tenzij anders overeengekomen worden de door Modemanagement verrichte werkzaamheden tenminste eens per maand aan de wederpartij gefactureerd. b) Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na de op de factuur vermelde datum zonder aftrek of schuldvergelijking. 11) Overmacht a) Modemanagement is niet aansprakelijk voor niet juiste, niet tijdige of het geheel niet uitvoeren van aan Modemanagement verstrekte opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. b) Zodra er naar het oordeel van Modemanagement sprake is van overmacht, wordt daarvan mededeling gedaan aan de wederpartij. c) Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Modemanagement opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Modemanagement niet mogelijk is, langer duurt den een maand of zo mogelijk korter wanneer er sprake is van een door derde partijen opgelegde fatale termijn, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval sprake is van een verplichting tot schadevergoeding. d) Indien Modemanagement bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een uitzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 12) Aansprakelijkheid a) Behoudens bepalingen van dwingend recht betreffende (product-) aansprakelijkheid alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Modemanagement slechts gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen bij de wederpartij als er sprake is van opzet, grove schuld, verwijtbare nalatigheid of aantoonbare grove fouten. b) Modemanagement heeft te allen tijde het recht indien en voor zover mogelijk de schade van de wederpartij ongedaan te maken. c) Modemanagement is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste, onduidelijke, onvolledige, onvoldoende, verminkte en niet tijdig door de opdrachtgever via welk medium dan ook verstrekte informatie en/of instructies, welke voor de opdracht als van belang dienen te worden beschouwd. d) De aansprakelijkheid van Modemanagement, voor zover deze zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. e) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Modemanagement beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. f) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Modemanagement. g) Modemanagement is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 13) Reclames a) Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal Modemanagement zorg dragen voor vervanging of herstel van de verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten. 14) Verjaring a) Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid. 15) Geschillenbeslechting a) Op alle rechtsbetrekkingen tussen Modemanagement en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. b) De rechter in de vestigingsplaats van Modemanagement is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Modemanagement het recht de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 16) Toepasselijk recht a) Op elke overeenkomst tussen Modemanagement en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 17) Wijziging en vindplaats van de voorwaarden a) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage b) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming.

18) Algemene workshopvoorwaarden Inschrijven: De deelnemer wordt aan de workshop ingeschreven na ontvangst van het volledig ingevulde email. Betaling: De betaling, inclusief BTW, dient in één keer te worden voldaan en uiterlijk 3 weken voor de start van de workshop. Indien er niet tijdig betaald is, kan de deelnemer de toegang tot de workshop ontzegd worden, zonder dat de financiële verplichting ten opzichte van Modemanagement Cor van Laar vervalt. Annuleren: De deelnemer kan de deelname aan een training schriftelijk of per e-mail annuleren. Modemanagement Cor van Laar bevestigt de annulering schriftelijk of per e-mail. Bij annulering meer dan 20 dagen voor de start van de training zijn alleen de administratiekosten van € 50,– excl. BTW verschuldigd. Daarna berekent Modemanagement Cor van Laar het volledige bedrag. Annuleren door Modemanagement Cor van Laar: Bij onvoldoende aanmeldingen kan de workshop worden afgelast indien twee dagen voor aanvang van de workshop het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal deelnemers van de workshop. De datum kan in overleg met de deelnemers worden aangepast. De betaling geschiedt 3 weken voordat de workshop begint en dient inclusief BTW te worden voldaan.Bij annulering door Modemanagement Cor van Laar worden de betaalde bedragen teruggestort. Absentie: Als een deelnemer zelf de training of workshop niet kan bijwonen, dan mag de deelnemer een vervanger aan de training laten deelnemen. Er geldt geen recht op restitutie van het deelnamegeld.