WIE STAAT BIJ U CENTRAAL?

WIE STAAT BIJ U CENTRAAL?

Een klantgerichte cultuur is allesbepalend voor het succesvol opereren. Immers, u doet het toch allemaal voor de klanten? Dat komt echter niet vanzelf aanwaaien als een koele frisse bries. Het kan wel gaan stormen als u niet klantgericht bent. Het moet gaan om een klantgerichte cultuur. Een cultuur waar de klant centraal staat en de organisatie om de klant heen is gebouwd. Mensen die het leuk vinden om voor klanten hun uiterste best te doen. De klant op de eerste plaats zetten en jezelf wegcijferen. Heeft u zo’n fris klimaat binnen uw onderneming? Gelukkig maar. Nog niet? Ga er dan snel aan werken. Niet u en uw medewerkers moeten centraal staan maar de klant!

Bron: Hans Klaasse

“Hoe krijg ik in mijn bedrijf een meer klantgerichte cultuur?” 

Deze vraag kwam van een ondernemer die werd geconfronteerd met verlies van klanten, weinig aanwas van nieuwe opdrachten en daardoor verminderde omzet. De concurrentie was hevig. Er kwamen ondanks de krimpende markt meer aanbieders die heel goedkoop werkten en de medewerkers begonnen zich langzamerhand af te vragen hoe zij klanten nog tevreden konden houden.

Alles leek te mislukken, offertes werden gemist en er kwamen steeds meer klachten. Men was eigenlijk een beetje ‘ten einde raad’! Allemaal vragen die het gevolg zijn van het verlies aan focus op de klant.

In plaats van het leveren van een dagelijkse prestaties deed men zijn ‘ding’.  

En dat is niet genoeg! Klantgerichte bedrijven stellen de klant centraal.

Het is een gedrags- en cultuurprobleem. Kent u dit? Lange tijd kwamen de aanvragen vanzelf. Nu moet er een harde strijd worden gestreden om de aanvraag, de offerte en de opdracht. Dat vraagt om een andere houding en vooral een proactief en marktalert gedrag. Het is een neergaande spiraal. Marketing, PR en promotie nemen af tot een bedenkelijk niveau.

De spirit lijkt verdwenen. In het geval van de geplaagde ondernemer was er echt een radicale omslag nodig. Medewerkers moesten anders gaan denken. Er moesten nieuwe klanten worden geworven.

Er moest meer binding met de bestaande klanten komen. Nieuwe klanten zijn leuk, maar bestaande klanten zijn nog waardevoller. 

Die moet je koesteren. We zijn een programma begonnen om de cultuuromslag te realiseren, we moesten van ‘afwachten’ naar ‘veroveren’! Makkelijk? Nee! Een hele strijd. Onmogelijk? Nee! Maar wel consequent doorzetten met discipline en vooral plezier.

Vanuit een achterstandspositie moet je namelijk alle creativiteit en kracht mobiliseren. Een geweldige uitdaging!

Allereerst is er bij zo’n cultuuromslag absolute betrokkenheid van de bedrijfsleiding nodig. Die moet er in geloven! Die moet er daadwerkelijk en zichtbaar achterstaan, stimuleren en durven investeren.

De noodzaak moet bij een ieder bekend zijn. We willen alleen het beste doen voor onze klanten. De klant is koning. Het is ons bestaansrecht. We gaan er met z’n allen tegenaan. Omdat dit te kunnen doen moeten we vervolgens vooraf gedegen analyseren wat de redenenen zijn van de verminderde klanttrouw. 

Waarom blijven klanten weg? 

Waarom zijn wij weggezakt? Wat is er fout gegaan? Eerlijkheid, openheid en geen ‘wijzende vingertjes’ maar rationele en doorwrochte analyse en feitelijkheid. Hieruit moeten de eerste lessen getrokken worden. 

Wat kunnen we beter doen? Hoe kunnen we leren van onze fouten? Op welke wijze gaan we ons herstellen en hoe krijgen we de oude vechtlust terug? 

Als we dat weten kunnen we kijken wat de klant nu –eigenlijk- precies van ons eist. Wat zijn haar of zijn wensen en behoeften? Dat zijn we namelijk -klaarblijkelijk– uit het oog verloren! Eisen, ja zo moeten we dit formuleren.

Klanten hebben namelijk eisen. Die mogen ze ook hebben. Het is niet ons aanbod dat bepalend is maar hetgeen de klant van ons eist is de maatstaf voor onze dienstverlening! Wat verwacht de klant vervolgens? Op welke wijze kunnen we tegemoet komen aan hetgeen de klant verwacht?

Kunnen we zijn verwachtingen overtreffen? Kunnen we het vertrouwen terugwinnen? Kunnen we het beter doen waardoor de klant geheel en al tevreden is?

Dit zijn allemaal overwegingen die we moeten maken voordat we écht aan de slag kunnen. Niet te snel conclusies trekken, maar volledige en grondige kennis verzamelen en vervolgens snel de juiste maatregelen nemen!

Meten is weten! Hoe kunnen we vastleggen of we steeds voldoen aan de eisen van de klant en of dat de wijze waarop we dat doen ook het gewenste effect geeft?

We moeten prestatie-indicatoren benoemen. Die moeten we –met grote regelmaat– evalueren en meten. Snel, frequent en actueel. Dit dient te worden vastgelegd in procedures en doelstellingen. Klantgerichte doelstellingen benoemen. Een ieder binnen het bedrijf –van hoog tot laag– moet die doelstellingen kennen.

Dit is de leidend en bepalend. Dit zijn de afspraken die wij ‘met elkaar’ gemaakt hebben. Die komen we allemaal onverkort na. Daar spreken we elkaar op aan. Op deze wijze kunnen we de eerste stappen zetten naar een klantgerichte cultuur. 

Een cultuur die gedragen wordt en gericht is op het welbevinden, de tevredenheid, de wens en de eis van de klant. De klant moet hierdoor gaan merken dat de onderneming er alles aan doet om een zo goed mogelijke dienst of product te leveren. Dat vraagt ook weer evaluatiemomenten en leermomenten.

De leider van het bedrijf moet dit continu herhalen, peilen en uitdragen. Hij moet voor de troepen gaan staan. Met klanten spreken, zijn mensen stimuleren en nagaan of de gekozen strategie effectief is en de doelstellingen worden behaald.

Corrigeren en in een open sfeer bespreken. Dat vraagt daadwerkelijke betrokkenheid. Cultuur ontstaat pas als het in het systeem van de organisatie gaat zitten. 

De leider is hiervoor verantwoordelijk. Medewerkers stimuleren, inspireren en waarderen. Het is een kwestie van consequent de juiste boodschap uitdragen: “De klant is koning”. Daar maken wij ons met elkaar ondergeschikt aan.

We doen onze uiterste best om ‘het beste’ wat in ons is te geven!

Hiervoor moet de leiding zich veel inspanning getroosten. Niets gaat vanzelf. Juist dit niet! Sommige mensen behoeven coaching of training. Persoonlijke gesprekken.

Blokkades opheffen en zorgen dat de cultuurverandering duidelijk in de gedragingen van alle dag komt te zitten. Het DNA van de organisatie. In een klantgerichte organisatie kunnen er geen ‘meelopers’ of ‘gedogers’ zijn.

Dat zijn de zwakke schakels. De kracht raakt eruit, de ketting breekt en de motivatie zal verdwijnen. Juist op individueel niveau moet er veel aandacht zijn voor begeleiding. Teamspirit, winnersmentaliteit en plezier zijn de dragers van een klantgerichte cultuur.

Verder moet het probleemoplossend vermogen van medewerkers worden vergroot. Men moet zelf tot de goede besluiten en juiste klantgerichte gedragingen komen. Dat kan alleen door veel met elkaar te overleggen over klantsituaties, gekozen oplossingen en vervolgens mensen te stimuleren en te motiveren om zelfstandig met nieuwe oplossingen te komen. Geef uw medewerkers voldoende ‘credits’!

Fouten niet afstraffen maar evalueren. Leermomenten opdoen en een sfeer scheppen van waardering en het delen van successen. Het zijn juist de medewerkers die de bestendigheid van de ‘nieuwe’ klantgerichte cultuur kunnen borgen.

Binnen het team moeten er zaken radicaal veranderen. Mensen moeten elkaar vertrouwen. Dat gaat beter vanuit een collegiale verbondenheid dan vanuit een van bovenaf opgelegde verandering.

Doet het in kleine en overzichtelijke stapjes. Ook hier moet de leider dienend en coachend zijn rol opnemen. Steeds moet de klant en het oplossen –en voorkomen– van problemen voorop staan. Dat kan de leider niet alleen, dat moeten de medewerkers doen. Discussiëren over het gelijk van de klant moet plaatsvinden binnen het team, niet met de klant. Klachten zijn geschenken van de klant! Dat vraagt een enorme mentaliteitsverandering.

Die moet de leider initiëren, stimuleren en sturen. Ook dit zijn kostbare ‘leermomenten’!

Evalueer dus, geef feedback, breng zaken ter sprake. Laat medewerkers hun ervaringen uitwisselen maar schep ook de gelegenheid dat ze dit richting de bedrijfsleiding kunnen doen, zonder gevaar van verwijten en bestraffing. Fouten mogen gemaakt worden. Stel u open voor kritiek, onmogelijkheid (vanwege niet te vermijden) problemen en hiaten.

Wals niet over de problemen heen. Een cultuurverandering vraagt actieve en betrokken aandacht. Het gaat om het oplossen van écht serieuze problemen. Niets gaat vanzelf. Ontkennen of bagatelliseren helpt niet, maar werkt juist contraproductief.

Als u écht een klantgerichte organisatie wilt dan helpen allerlei instructies, vooropgezette ‘oplossingen’ en methodieken van bovenaf niet, dan moet er namelijk iets fundamenteels op de werkvloer veranderen.

Dat geeft de leider de noodzaak om interventies ‘diep’ mee te beleven en de problemen en weerstanden –op een verstandige en coöperatieve wijze– te elimineren. Pas dan voelen mensen zich gesteund en begrepen. Zonder positief kritische feedback, hulp, coaching en betrokkenheid gaat het niet lukken. 

Uiteindelijk gaat het om waarderen, belonen en serieus nemen. Klantgerichte organisaties krijgen veel voor hun kiezen. Ook vaak onterechte kritiek, klanten die te hoge -en meestentijds- onredelijke eisen stellen, of waar het nooit goed is. Dat kan gebeuren. Niet wanhopen. Teleurstellingen horen bij deze cultuuromslag. 

Dat vraagt in sommige gevallen om klantselectie. Welke klanten willen we wel en welke willen we niet bedienen? Energie kan maar één keer worden gebruikt.

Teleurstellingen kunnen een averechtse werking hebben op het streven naar optimale dienstverlening. Spreek daarover met uw mensen. Help elkaar over de ‘hobbels’ heen.  Ook hier moet de leiding van de onderneming duidelijke keuzen maken!

Kortom, een klantgerichte en klantgeoriënteerde cultuur vraagt om duidelijke en heldere keuzen en strakke discipline. Alles draait om een kwalitatieve dienstverlening, heldere werkafspraken en een perfecte organisatie. 

Het gaat om consequent handelen en vasthoudendheid. Hiervoor moet de leider netwerken binnen en buiten het bedrijf benutten. Leiderschap gaat ook om het hebben en onderhouden van de juiste relaties. 

De leider is de cultuurinitiator en de cultuurdrager. Goede analyses maken, cultuureigenaren benoemen. Mensen die het voortouw nemen en anderen kunnen overtuigen en helpen. Steun zoeken bij deskundigen en kennis nemen van andere succesvolle concepten. Nieuwe ervaringen opdoen, je verrrijken met nieuwe indrukken en goede voorbeelden.

Een duidelijke visie ontwikkelen en deze helder overbrengen op de mensen binnen het bedrijf. Kan het met minder? Nee! Klanten zijn kritisch, de markt blijft veranderen. Alleen bedrijven die klantgericht werken, écht luisteren naar de klant, voldoen aan de klantbehoeften, afspraken naadloos nakomen en die de klant blijven verrassen met nieuwe innovatieve oplossingen zijn aan zet. Uitsluitend zij zullen in de toekomst succesvol zijn. Personeel speelt hierin een cruciale rol. De hele organisatie moet doordrongen zijn van de klantgeoriënteerde instelling.

 Het gaat om winnen of verliezen! Niets meer en niets minder!

Terug naar de vragende ondernemer. “Hoe krijg ik een meer klantgerichte cultuur binnen mijn bedrijf?” Het antwoord is simpel. Ken je klant, luister naar je klant, informeer wat er schort aan jouw dienstverlening of product, betrek hen bij de verbetering en zoek naar oplossingen om hem te overtuigen dat het beter kan en moet!

Vrienden worden met de klant. Van de klant houden. De klant koesteren. Geef de klant weer de beleving dat zaken doen met uw bedrijf een ‘feestje’ is. Maar vooral, overtuig je medewerkers ervan dat halfbakken oplossingen en snelle (schijn)tevredenheid met twijfelbare resultaten het voorportaal zijn voor teloorgang en klantverlies. Met als resultaat een teruggang in plaats van een vooruitgang. Doe geen concessies aan de klanttevredenheid.

 Ondernemen is topsport bedrijven. Iedere dag moeten er prestaties geleverd worden. Iedere opdracht is anders en steeds weer is er een nieuwe uitdaging. Teren op oude successen is een slaapmiddel.

De concurrentie slaapt niet! Scherp blijven en vooral elkaar blijven inspireren, innoveren, motiveren en steunen op moeilijke momenten is de gemeenschappelijke missie. Dan pas worden we een winning team! 

Een klimaat scheppen waarin alleen plaats is voor winnaars. Winnaars op verschillende niveaus, niet ieder kan dezelfde prestatie leveren, maar wel een optimale inzet en betrokkenheid tonen.

Samen klaren de medewerkers zo de klus, met wederzijdse (h)erkenning en waardering. Niet omdat we nooit een wedstrijd verliezen –of perfect zijn– maar omdat de drijfveer is dat wij de verwachting van onze klanten willen overtreffen.

Met minder kunnen we geen genoegen nemen. 

“Eigenlijk is iedere dag dus weer een wedstrijd”, concludeerde de ondernemer. “Klopt”, was mijn antwoord. “Zorg dus dat je in het goede ‘rijtje’ blijft. Daar komt namelijk het meeste publiek op af.” 

De ondernemer schudde mij stevig de hand!

Een klantgerichte cultuur ontstaat alleen wanneer de leider van de organisatie doordrongen is van de noodzaak klanten centraal te stellen!

Bron: Hans Klaasse

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Ik waarschuw je maar vast, dit is geen leuke blog.

gedeelde smart

Door peterterhorst

Ik waarschuw je maar vast, dit is geen leuke blog. Ook geen blog met moeilijke woorden en dure uitdrukkingen trouwens. Een blog zonder positieve uitsmijter. Wel een verhaal recht uit het hart.

Bron: Peter Ter Horst

Het hart lijkt een simpel orgaan, het enige wat het moet doen is blijven kloppen, de boel in leven houden door het bloed rond te pompen. Het gevaar voor het hart komt van buitenaf en dat maakt het gevaarlijk en complex.

Volgende maand is de wereld twee jaar in de ban van COVID-19, hier is veel over gezegd en geschreven. Ikzelf schreef de afgelopen jaren diverse blogs waarin ik beschrijf waar wij binnen ons familiebedrijf mee bezig zijn.. De afwegingen, de veranderingen, de frustraties maar ook het positieve wat deze periode met zich meebrengt.

Nu we het derde jaar ingaan worden we allemaal moedeloos, hoewel sommigen dat al waren. Ouderen die zeggen ‘voor mij hoeft het zo niet meer, die laatste jaren van mijn leven kunnen mij gestolen worden.’. Jongeren die al twee jaar van hun jeugd missen, afgezet althans tegen onze jeugdherinneringen. Over de sluiting van scholen nog maar niet gesproken.
Gepensioneerden die willen genieten van wat Nederland, Europa of de wereld te bieden hebben, zij hadden het echt anders voorgesteld. Bruidsparen die hun huwelijk al twee of drie keer verzet hebben, met in sommige schrijnende gevallen dat ondertussen een van de ouders, opa of oma is overleden. Duizenden mensen waarvan de operaties uitgesteld worden, alsof je er al op zit te wachten. Nou dat wordt nu dus letterlijk wachten.

Dan heb ik het nog niet over de zorg, waar de druk maar niet afneemt. Zeventien miljoen Nederlanders hebben een mening hoe dit op te lossen is. Ondertussen schieten ze er in de zorg niets mee op en zorgen diezelfde zeventien miljoen Nederlanders ervoor dat de druk niet afneemt. Bewust of onbewust.

Iedereen heeft in meer of mindere mate last van de negatieve effecten van de ziekte zelf en/of van de negatieve effecten van de maatregelen om het virus te beteugelen. In principe betaalt iedereen een rekening.

Daarnaast heb je een groep ondernemers en zzp’ers in de branches horeca, detailhandel, cultuur en evenementen die niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk de rekening betalen. Terwijl de rekening van de vorige lockdown nog niet voldaan is.

‘Hoezo rekening, bedrijven krijgen toch compensatie?’ Dit is een veelgestelde vraag. Nu had ik hier in eerste instantie drie alinea’s met uitleg over geschreven maar die heb ik weer verwijderd. Iemand zei van de week ‘Het is lastig een beleid te steunen die jou niet 100% steunt!’. Dit vat het heel goed samen.

De meeste ondernemers krijgen deze lockdown niets! Het kabinet kwijt zich door te zeggen ‘helaas, we hebben geen tijd voor maatwerk’. Terwijl ze eigenlijk hadden moeten zeggen ‘er is een gezondheidscrisis, branches gaan op slot, we gaan ze 100% compenseren’.

De koek is op, in de keten staat iedereen met de rug tegen de muur.
Zakelijk sta je ineens te ‘bedelen’ voor huurkorting of langere betalingstermijnen, hetzelfde bij een bank voor een lening. We zetten elkaar onder druk voor een paar centen. Dit is geen samenwerken meer, de overheid dwingt je tot overleven ten koste van anderen. De overheid duwt met deze lockdown en slechte compensatieregelingen het eerste dominosteentje om.

Het gevolg is dat we moord en brand schreeuwen, niemand doet het goed. We verwijten brancheorganisaties dat ze hun best niet doen, het kabinet een gebrek aan empathie en afstand tot de werkelijkheid, huurbazen dat ze te weinig korting geven. Maar ook de buren dat ze met teveel mensen kerst vieren, mensen die op wintersport gaan of in Belgie gaan winkelen, supermarkten dat zij wel open mogen en buitenlandse webshops die profiteren van gesloten winkels.

Zoals je kunt lezen geef ik een waarde-oordeel, terwijl ik dit voorheen altijd probeerde te voorkomen.
Ziehier de ware tweedeling in de maatschappij volgens mij. We worden min op meer gedwongen stelling te nemen. Vrienden, die het hoogstens over auto’s of voetbal oneens waren staan nu lijnrecht tegenover elkaar. Meningen over vaccinaties, maatregelen, zorg noem maar op. Politieke ophitsers ruiken hun kans want waar mensen tegenover elkaar staan zijn ze makkelijk uiteen te drijven met leugens en complotten. Ik voorspel dat komende decennia menig psychologiestudent zal afstuderen op dit fenomeen.

Volgens de laatste berichten mogen we ons opmaken voor 2G. Alles om maar open te kunnen volgens brancheorganisaties. Maar we moeten het niet willen. De samenleving onder controle bij winkeliers? Winkels als poortwachters en winkelmedewerkers als controleurs. Waarom? Winkels zijn doorstroomlocaties, in de top 20 van besmettingshaarden staan winkels niet eens vermeld, 0,7% (incl. supermarkten). Straks kun je zonder controle wel de drukte van de drogist, slager, bakker en supermarkt opzoeken maar niet de modewinkel waar afstand houden geen probleem is. Al twee jaar werkt de detailhandel constructief mee aan preventie, met succes. Niemand in Den Haag die het nog ziet. Het middel lijkt het doel!

Het is de taak van de overheid om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Als ze vinden dat een deel van de maatschappij tijdelijk niet mee moet doen dan moeten ze dat niet afwentelen op ondernemers die de rekening al dubbel en dwars betalen! De overheid zal dan zelf mans genoeg moeten zijn en hun verantwoordelijkheid nemen voor een strengere aanpak richting die kleine groep.

Voor nu kijken we naar verlaten winkelstraten met winkels waar hier en daar de voordeur openstaat met een tafeltje erachter. De armoede.

Bron: Peter Ter Horst

 

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

10 eigenschappen van succesvolle mensen om zelf te ontwikkelen

Succes is geen toeval. Het is het gevolg van de keuzes die je maakt en de dingen die je doet en bewust niet doet. Je keuzes en acties zijn het gevolg van hoe je denkt over de dingen, je mindset.

Bron met dank aan: Carl Van de Velde

Iedereen heeft de kans en de mogelijkheid om persoonlijke successen tot stand te brengen.  Je kan het succesproces versnellen door je geest en je lichaam op een meer krachtige manier te gebruiken!

Ontdek tien karaktereigenschappen die je helpen om meer mindpower te ontwikkelen en je persoonlijke en professionele slaagkansen te vergroten.

Eigenschap 1: #Aanleg

Succesvolle mensen zetten maximaal in op het verder ontwikkelen van hun natuurlijke aanleg. Je kan enkel uitmuntend zijn in iets waar je aanleg voor hebt. Benut je natuurlijke talenten en ontwikkel een hogere graad van expertise binnen een specifieke activiteit. Door uitzonderlijk goed te worden in een bepaald domein, maak je het winnend verschil.

Eigenschap 2: #Passie

Succesvolle mensen doen wat ze graag doen. Door hun tomeloze passie investeren ze al hun energie en aandacht in hun levenswerk. Ze blijven er laat voor op en komen er ook vroeg voor uit de veren. En toch voelt het nooit als een zware taak. Hun passie geeft hun leven kracht, betekenis en energie om door te zetten. Onderzoek wat jij echt graag doet.

Eigenschap 3: #Geloof

Succesvolle mensen hebben een sterk geloof in zichzelf en hun mogelijkheden. Je overtuigingen over wat je bent en wat je kunt zijn, bepalen wat je zal zijn. Als je in grootse dingen gelooft, heb je meer kansen om grootse zaken te realiseren. Blokkades ontstaan maar als jij gelooft dat ze er zijn.

Eigenschap 4: #Strategie

Succesvolle mensen volgen een strategie. Om te slagen zijn aanleg, passie en geloof niet voldoende. Je hebt ook de meest effectieve strategie nodig. Zo krijg je een duidelijk inzicht in wat je moet doen om te slagen.

shutterstock_359089292 

Eigenschap 5: #Stimulerende waarden

Succesvolle mensen kennen hun natuurlijke ware aard.

De meeste mensen kennen hun persoonlijke kernwaarden niet. Daardoor doen ze vaak dingen die in conflict zijn met hun natuurlijke ware aard en worden ze ongelukkig.

Als je een fundamenteel besef hebt van je kernwaarden en je handelingen hiermee in overeenstemming brengt, word je veel gelukkiger.

Eigenschap 6: #Energie

Succesvolle mensen hebben buitengewoon veel energie. Ze ondernemen veel meer actie dan de meeste mensen. Er zijn veel mensen op de wereld die hun aanleg, passie, geloof, strategie en waarden op elkaar afstemmen, maar de fysieke vitaliteit missen om gericht actie te ondernemen. Topprestaties zijn onlosmakelijk verbonden met intellectuele en fysieke energie.

Eigenschap 7: #Mensgerichtheid

Succesvolle mensen zijn sterk in de omgang met anderen. Groots succes realiseer je nooit alleen. Als je oprecht van mensen houdt en samenwerkingsverbanden aangaat waarbij iedereen wint, kan je resultaten van een hogere orde realiseren. Gedeeld succes is echt succes. Om echt succes te bereiken moet je mensgerichte duurzame banden met anderen aangaan.

Eigenschap 8: #Weerbaarheid

Succesvolle mensen hebben geleerd dat elke ervaring een leermoment is.

Ze zijn moeilijk uit evenwicht te brengen en kunnen elke uitdaging aan. De moeilijkste omstandigheden zorgen ook voor de meest leerzame momenten. Succesvolle mensen studeren met onderscheiding af aan de school van harde klappen.

shutterstock_122469562

Eigenschap 9: #Communicatie

Succesvolle mensen weten anderen te inspireren, motiveren, activeren en enthousiasmeren via hun manier van communiceren. Het zijn meestal verstandige en bevlogen communicators.

Eigenschap 10: #Geven

Succesvolle mensen zijn gevende mensen. Ze gaan steeds voor een win voor alle partijen en leveren meer waarde dan wat anderen verwachten. Ze hebben een royale en gevende instelling. Door je eigenbelang los te laten en de noden en wensen van anderen tegemoet te komen, realiseer je meer.

Maak er je persoonlijke missie van om elk van bovenstaande eigenschappen te ontwikkelen om je leven naar een volgende succeservaring te brengen!

Veel succes,

Carl Van de Velde

Bron met dank aan: Carl Van de Velde

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Speel deze video en start jouw top omzet dag!

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

TO LOCK DOWN OR TO OPEN UP?

De discussies laaien weer op, lockdowns worden weer genoemd als ingreep om het virus te doen stoppen. Doorstroomlocaties zoals winkels worden nu al beknot (kortere openingstijden, mondkapjes etc.) en het doemscenario is dat er meer maatregelen op ons afkomen.

Bron: Peter Ter Horst


Ga je hier tegen in, en kom je zelfs met goede argumenten, dan krijg je de vraag ‘hoe wil je het dan oplossen?’, wordt je egoïstische eigenbelang verweten of je krijgt #codezwart om je oren geslingerd.

Als een maatregel bewezen geen nut heeft rechtvaardigt het nog niet deze in te voeren omdat er blijkbaar geen andere oplossing is.
Om op onderbuik maatregelen in te voeren die voor bepaalde branches desastreus zijn, onder het mom van ‘wat anders? , is niet te rechtvaardigen.

Maar is er geen andere oplossing dan? Eerst de argumenten waarom het geen goed idee is om doorstroomlocacties verder te beknotten met maatregelen zoals 2G of zelfs een lockdown in te voeren.

Afbeelding
Bron: Twitter @lientje1967

Hierboven de cijfers die de kamerleden 15 november jl overhandigd hebben gekregen van het RIVM. Zoals je ziet komen doorstroomlocaties niet in het lijstje voor. En let wel, het waren drukke maanden sinds april dit voorjaar.
Ook het ziekteverzuim van winkelmedewerkers is niet toegenomen gedurende de afgelopen 20 maanden.

De impact van maatregelen als bijvoorbeeld 2g voor winkels is enorm.
– 870 duizend werknemers in winkels
– 56.000 niet-essentiele winkels
– 27 miljoen vierkante meter
– verspreiding volgens RIVM vorig jaar; 0,7%
– dit jaar komen winkels niet eens in het lijstje voor
– maandelijks 300-550 miljoen bezoekers die gescanned moeten worden
– meer dan 27.000 openstaande vacatures, waar halen winkels personeel vandaan om mensen te scannen?
– winkelpersoneel is getraind om service te verlenen niet om discussies bij de voordeur aan te gaan

Om met de woorden van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland te spreken, “Ondernemers worden voorop gezet in de strijd tegen Corona als poortwachters …….en je geeft ze de rekening en een schop na….”

De impact van een lockdown zijn nog veel desastreuzer, ik heb er veel over geschreven waaronder dit blog.

Oproep aan het kabinet en zeker ook aan de Eerste en Tweede Kamerleden:

Laten we stoppen met denken in ONMOGELIJKHEDEN maar laten we denken in MOGELIJKHEDEN.
Open Up in plaats van Lock Down.

Er ontstaan verschillende tweedelingen in het land. De gevaccineerden en ongevaccineerden, mensen die voor een lockdown zijn en mensen die hier tegen zijn. Mensen die de maatregelen strikt opvolgen en mensen die hier wars van zijn. Maar in alle groepen mis je de nuances en het constructief bekijken van de mogelijkheden om er samen iets aan te doen.
Ook de politiek speelt hier een rol in. In plaats van verbinden zien we polarisatie en de groepen mensen nog verder uiteen drijven.
Emoties nemen het over van ratio. Want ja, dat rommelde ons vorig jaar ook in een lockdown. Er ontstond ophef rondom black friday en dit werd geframed door de politiek . Slechts twee winkelstraten in Nederland werden afgesloten terwijl analyses uitwezen dat op die dag in heel Nederland de winkelstraten 72% minder bezoekers hadden tov 2019!

Bron: InRetail 3.12.2020

We moeten de zorg op alle mogelijke manieren ontlasten, de dreigende code zwart moeten we zien te voorkomen. Daar komen vanuit de politiek en het OMT allerlei scenario’s voor op tafel, maar na 20 maanden lijkt het tijd voor een andere strategie en insteek. Je moet de dijken ophogen waar overstromingen dreigen en niet, om in deze metafoor te blijven, Friesland ontruimen omdat de maas in Limburg dreigt te overstromen.

Ondertussen houden de winkels zich keurig aan de maatregelen. Mondkapjes, anderhalve meter, kuchschermen, handgels en bij ziekte blijven medewerkers thuis.

Bron: Peter Ter Horst

 

Geplaatst in Blog | 1 reactie

Plan een sessie met Modemanagement Cor van Laar.

Denk je dat ik je verder kan helpen met het opzetten of uitbreiden van een effectief mode inkoopplan, het verhogen van je brutowinst en het beter winstgevend inzetten van je mode inkoopbudget?

Kies dan een tijdstip waarop je een belafspraak wilt met Cor van Laar van Modemanagement  en vul daarna jouw afspraak in om te kijken of we een ‘goede match’ zijn.

 

Start de video>

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Beste volger. Je hebt van mij de afgelopen dagen een aantal post over Mode Inkoopplanning ontvangen.

Beste volger.
Je hebt van mij de afgelopen dagen een aantal post over Mode Inkoopplanning ontvangen.

Mag ik je daar 1 vraag over stellen?
Vraag 2 is optioneel 🙂

Het kost je 10 seconden van je tijd en is anoniem, en je doet me daar een groot plezier mee!

Hieronder beantwoord je mijn vraag

Met positieve groet,
Cor van Laar
info@modemanagement.nl

 

 

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Alleen denken in geld. Goed of slecht?

Geld als middel en niet als doel. Er is de laatste tijd veel over geschreven. Een bedrijf moet renderen.

Bron: Port of Business

Een gezond rendement maken. Wat is gezond? Bij een gezonde bedrijfsvoering moeten we ook denken aan het milieu, duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Een organisatie die ondermaatse prestaties levert zal langzamerhand wegzakken in het moeras van wanbetaling en liquiditeitsproblemen.

Maar het bedrijf zal het ook steeds moeilijker krijgen als het gaat om de omgeving, de regelgeving en het aantrekken van goed personeel. De beoogde continuïteit ten spijt. Toch is geld verdienen niet het hoogste doel. Het gaat om verantwoord ondernemen en het realiseren van de werkelijk missie.

UW MISSIE, UW DOEL?

Wat is uw missie? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Ik vroeg het laatst aan een groepje ondernemers. Zij hadden geen flauw idee.

Een missie? Moet dat dan? “Geld verdienen”, riep één van de mannen quasi lollig. Hij meende het nog ook. Geld verdienen neemt bij veel bedrijven een uiterst dominante positie in. De mensen die er werken –incluis de ondernemer in kwestie– doen eigenlijk niet ter zake.

Men verliest, verblind door het ultieme doel, alles uit het oog. Zelfs de klanten. Zij realiseren zich door hun honger naar winst nauwelijks dat geld slechts een middel is, en geen doel.

Een bedrijf moet geld verdienen, laat daar geen misverstand over bestaan. Ook vanuit de continuïteitsgedachte is het heel noodzakelijk dat er winsten worden geboekt.

Maar de vraag waarom dit noodzakelijk is blijft vaak achterwege. “Waarom doen we wat we doen?” Hoe kom ik hier zo op? Wel, een fiks aantal ondernemers krijgt ‘geld verdienen’ maar niet voor elkaar.

DE MISSIE, TROTS EN GELUK

Het lijkt nooit te gaan lukken. Hoe komt dit toch? Edoch, ik denk dat deze ondernemers nog nooit echt doorwrocht hebben stilgestaan bij hun missie.

Laat staan dat zij de missie centraal stellen in al hun denken en handelen. Hierdoor is er ook geen inspiratiebron voor de medewerkers.

Die doen maar wat! Het nadenken over een missie heeft ontegenzeggelijke een positief effect op de motivatie van medewerkers. Ze weten waarvoor zij ‘iets’ doen!

Het worden gemotiveerde mensen die ‘iets’ willen doen wat betekenis heeft. Ze willen ‘ergens’ voor gaan. Vanuit die inspiratie gaan ze dingen beter en bewuster doen. Vooral hun werk. Dit staat in schrille tegenstelling tot hen die alleen werken omdat er brood op de plank moet komen.

Hoeveel gelukkiger en productiever zouden deze mensen zijn als zij hun werk met plezier en passie doen? Trots op hun werk, trots op hun eigen bijdrage en blij dat zij een schakel zijn in het volbrengen van de missie.

WAT ER MIS GAAT

De ondernemers die in de ban zijn van de euro’s, de procenten en de centen. Het is een schijnzekerheid. Het is meetbaar dus bevredigend.

Het geeft echter geen volkomen tevredenheid. Kopen, verkopen en weer doorgaan. Voor dat je het weet is zo’n ondernemer aan het einde van de levenscyclus van bedrijf en product.

Er is nooit nagedacht over de te volbrengen missie. De diepere gedachte achter het ondernemerschap? “Nooit aan gedacht!”, hoor ik nog te vaak. Wie er wel over nadenkt?

De consument. Wijs geworden door berichtgeving, opinies en internetfora weet men waar ‘Abraham de mosterd haalt’ . Steeds meer klanten kiezen voor duurzaam en verantwoord.

Men is kritischer op ondernemerschap. Ondernemerschap vraagt rekenschap. Daar moeten we even aan wennen. Het is een onontkoombaar gegeven dat u als ondernemer meer moet doen dan louter geld verdienen. U moet bewuster ondernemen. Anders gaat het mis.

MIST U ECHTE AMBITIE?

Het gaat om de ambitie integriteit centraal te stellen. In uw missie en visie geeft u uiting aan uw ambitie.

De bedrijfsvoering stoelt op het kostenefficiënt en het gedegen voldoen aan de klantvraag. Dat vraagt om een herijking van de ethische normen. Denkt u daar weleens over na?

Of bent u uitsluitend gericht op ‘geld verdienen‘? Ik zie ondernemers op een zeer gevaarlijke wijze ethische binnenbochten afsnijden. Onverantwoord en eigenlijk beschamend. Ben ik een moraalridder? Nee, geenszins!

Maar ik wil u wel waarschuwen voor een tendens die duidelijk waarneembaar is. U krijgt de klanten die bij u passen.

Serieuze ondernemers houden rekening met klanten, hun waardepatroon en hun normen. Het ongebreidelde ‘gelddenken’ heeft als –mogelijke– consequentie dat sommige klanten u geen opdrachten meer gunnen. Het kan ook anders.

Denk samen met uw medewerkers eens diep na waarvoor u het eigenlijk allemaal doet.

Bron: Port of Business

 
Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Student-ondernemers Julia Hinfelaar en Kyara Tonen bedenken oplossing voor verpakkingsprobleem

Een maand geleden wonnen Julia Hinfelaar en Kyara Tonen de ondernemerschapsprijs van TMO Fashion Business School; de Meester Koetsier Entrepreneur Award. Niet alleen zijn zij gelauwerd met de eer, ook wonnen zij een startkapitaal van 10.000 euro. Kyara en Julia vertellen over hun duurzame verpakkingsconcept BOXCET. Een concept dat wat hen betreft over 10 jaar de wereld heeft veroverd.

Bron: Fashionunited

Hoe is het idee ontstaan?

Julia: ‘In semester 5 is het idee ontstaan om een duurzame box te ontwikkelen. Dat semester staat geheel in het teken van ondernemerschap en tijdens het zogenaamde BP5 project (Business Plan project, red.) moet je met medestudenten een innovatief businessconcept bedenken. Aan het einde van het project worden alle businessconcepten gepitcht aan een vakjury en de meest kansrijke ideeën mogen door naar ‘de volgende ronde’, in dit geval het volgende semester waar je binnen de Leerlijn Ondernemerschap van TMO het product verder kan uitwerken. Kyara en ik hebben dat gedaan.’

Kyara: ‘Omdat we zelf best veel online kopen, zagen we het probleem van het toenemend aantal verpakkingen. Vaak zijn de dozen waarin een item is verpakt veel te groot. Op TMO hebben we geleerd dat de afvalberg alsmaar groter wordt en er eigenlijk geen oplossing is. Met dat besef is het idee ontstaan en hebben we het uitgewerkt binnen BP5. Omdat Julia en ik sowieso samen onze scriptie wilden gaan doen, lag het voor de hand dat we ook samen voor de Leerlijn Ondernemerschap gingen kiezen. En nu runnen we dus ook samen BOXCET! Waar de naam voor staat? Box is wel duidelijk denk ik, CET staat voor Corporate Ecological Transport.’

Hoe werkt BOXCET?

Julia: ‘Een modebedrijf of logistiek bedrijf koopt een aantal boxen in en deze kunnen zij inzetten voor hun interfiliaal verkeer om de winkels te bevoorraden. Bij aflevering worden de boxen geruild tegen lege boxen. In een later stadium willen we ook de business-to-consumer-markt gaan bedienen. Dat betekent dat consumenten hun kledingstukken in een Boxcet thuisbezorgd krijgen en de box bij een inleverpunt zoals een supermarkt of een PostNL-servicepunt inleveren. Het is ons streven om het voor de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken zodat de boxen ook daadwerkelijk worden ingeleverd en niet bij het vuilnis belanden. Dit vergt echter nog wat onderzoek, vandaar de keuze om eerst met de B-to-B-markt te starten.’

En het product zelf? Hebben jullie al een producent?

Kyara: ‘Ja, al tijdens BP5 hebben we een leverancier gevonden. Zij recyclen textiel en maken er vilt van. Toen we een leverancier gevonden hadden, zijn we gestart met het maken van de technische tekeningen. We wisten natuurlijk wel ongeveer hoe de box eruit moest gaan zien maar niet alle details. Belangrijk was dat er zo weinig mogelijk verbindingsnaden zouden zijn, dus dat de box uit één stuk vilt gemaakt zou worden. Hierdoor is de box steviger en kan hij langer mee, wat ook duurzaam is. Bij de technische kant hebben we wel hulp gehad maar veel konden we zelf doen dankzij de productielessen die we op TMO hebben gehad. Het eerste prototype hadden we al vrij snel in huis. Met dit sample zijn we bedrijven gaan benaderen zoals het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en PostNL. We zijn nu zover dat we pilots gaan uitvoeren met bedrijven als VIM Logistics, Parkeerservice Nederland en PostNL. Én we zijn in gesprek met een aantal fashionlabels.’

In juni wonnen jullie de Meester Koetsier Entrepreneur Award. Wat vonden jullie daarvan?

Julia: ‘We hadden het natuurlijk héél erg gehoopt maar niet verwacht. De andere concepten waren ook ijzersterk. Ja, we zijn heel blij!’

Kyara: ‘Bloed, zweet en tranen kun je wel zeggen. We hebben onze pitch oneindig geoefend. Voor onze coaches en zelfs bij De Bijenkorf waar we allebei werken. Het is heel gaaf om te zien dat je na 5 maanden hard werken de bevestiging van een vakjury krijgt en hoort dat ook zij in het concept geloven. Dat is super!’

Student-ondernemers Julia Hinfelaar en Kyara Tonen bedenken oplossing voor verpakkingsprobleem

Dus jullie gaan door met Boxcet?

Kyara: ‘Jazeker! We gaan eerst stage lopen maar in de tussentijd gaan we ook aan Boxcet werken zodat we nadat we zijn afgestudeerd er onze fulltime business van kunnen maken.’

Julia: ‘Ik wil er nog wel even aan toevoegen dat we dit zonder de Leerlijn Ondernemerschap nooit hadden kunnen doen. Het starten van een bedrijf terwijl je student bent, met gratis coaching en advies vanuit TMO en daarbuiten: hoe mooi wil je het hebben? Het is ook heel gaaf dat TMO ondernemerschap zo stimuleert. Het kleinschalige is fijn, maar het ondernemende zeer zeker ook!’

Wat gaan jullie met de prijs doen?

Julia: ‘We gaan de prijs gebruiken om de productie op te starten. Dat zijn nu de hoogste kosten. Daarnaast gaan we een marketingplan maken. De exposure die we nu krijgen, moeten we vast zien te houden.’

Tot slot: waar staan jullie over 5 jaar?

Kyara: ‘Over 5 jaar heeft Boxcet de B-to-B-markt veroverd en over 10 jaar is het een internationaal merk. Dream big!’

Bron: Fashionunited

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Massa Vitae Toutor Condimentum Lacinia Quis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Faucibus turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium. Est ante in nibh mauris cursus. Est velit egestas dui id ornare arcu odio ut sem. Pellentesque id nibh tortor id. Dictum sit amet justo donec enim diam vulputate ut. Non enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla est ullamcorper. Non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere. Donec adipiscing tristique risus nec feugiat in fermentum. In eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Interdum velit euismod in pellentesque massa placerat duis ultricies. Massa vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec ac. Eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus. Tellus at urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id. Id donec ultrices tincidunt arcu non.

Mauris cursus mattis molestie a iaculis at. Vulputate dignissim suspendisse in est. Eros donec ac odio tempor orci dapibus ultrices in. Suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci nulla pellentesque. Turpis tincidunt id aliquet risus feugiat in. Ornare arcu dui vivamus arcu. Sem fringilla ut morbi tincidunt augue interdum. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus. Ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat. Vel pharetra vel turpis nunc. Volutpat odio facilisis mauris sit amet massa vitae tortor. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque.

Felis donec et odio pellentesque diam volutpat commodo. Tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies. Tincidunt praesent semper feugiat nibh sed pulvinar proin. Egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem. Sociis natoque penatibus et magnis dis. Fringilla ut morbi tincidunt augue interdum velit euismod. Eget velit aliquet sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar. Molestie ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Enim sed faucibus turpis in eu mi. Nulla aliquet porttitor lacus luctus. In fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper feugiat nibh.

In cursus turpis massa tincidunt dui ut ornare. Et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum varius. Venenatis urna cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Orci sagittis eu volutpat odio facilisis mauris. Eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum leo. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Interdum posuere lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor dignissim convallis aenean et tortor at risus. Vulputate dignissim suspendisse in est. Amet risus nullam eget felis eget nunc. Morbi non arcu risus quis. Sit amet aliquam id diam maecenas ultricies mi. Sed blandit libero volutpat sed cras ornare arcu.

Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus. Pharetra vel turpis nunc eget lorem dolor sed viverra ipsum. Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames. Iaculis nunc sed augue lacus viverra vitae. In ante metus dictum at tempor commodo ullamcorper. Elit ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. Mus mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Lorem mollis aliquam ut porttitor leo a diam sollicitudin. Mattis ullamcorper velit sed ullamcorper morbi. Integer malesuada nunc vel risus commodo. Aliquet porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac ut consequat. In iaculis nunc sed augue lacus. Vulputate mi sit amet mauris commodo quis. Eget mi proin sed libero enim. Tempor id eu nisl nunc mi ipsum faucibus.

Geplaatst in agency, news | Een reactie plaatsen