Een SWOT analyse uitvoeren; een complete gids

Bron: Nico Oud

De SWOT analyse is een van die strategische modellen die ieder bedrijf zou moeten gebruiken voor strategische planning. Maar zonder TOWS matrix heb je er weinig aan. In dit artikel gaan we van SWOT naar TOWS.

De SWOT-analyse is een veelgebruikte tool in de wereld van bedrijfsstrategie en management. Deze methode helpt organisaties om hun sterke en zwakke punten te identificeren en kansen en bedreigingen in de markt te analyseren.

De afkorting SWOT staat voor Sterktes (Strengths), Zwaktes (Weaknesses), Kansen (Opportunities) en Bedreigingen (Threats).

SWOT analyse

SWOT analyse: 4 elementen

Het is een concept dat in de jaren zestig ontwikkeld werd door Albert Humphrey 1 tijdens een onderzoeksproject aan de Stanford University 2 , bedoeld om de redenen voor het falen van corporate planning te achterhalen.

Het model werkt door het interne en externe bedrijfslandschap systematisch te onderzoeken. Intern kijkt een organisatie naar haar sterktes en zwaktes, wat aspecten zijn die binnen het eigen controlebereik liggen. Dit kan variëren van specifieke vaardigheden van het personeel tot financiële reserves en technologische capaciteiten.

Aan de externe kant worden de kansen en bedreigingen geanalyseerd. Dit zijn de elementen die buiten de directe invloedssfeer van de organisatie liggen, zoals markttrends, economische omstandigheden en regelgeving.

Het uiteindelijke doel van een SWOT-analyse is om deze interne en externe factoren te begrijpen en te gebruiken bij het vormgeven van een strategische planning die niet alleen de sterke punten maximaliseert en de zwakke punten verbetert, maar ook optimaal inspeelt op externe kansen en potentiële bedreigingen mitigeert. Dit vertaalt zich veelal in een TOWS matrix. Daar later meer over.

Table of Contents

De vier elementen van een SWOT-analyse:

Zoals je net hebt kunnen lezen, bestaat een SWOT analyse uit vier elementen. Samen vormen ze de een compleet inzicht in de strategische situatie van een organisatie. Dit zijn ze:

 1. Sterktes (Strengths):

  • Dit zijn de positieve attributen, intern aan de organisatie, die binnen haar controle liggen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een sterk merk, een loyaal klantenbestand, unieke technologische capaciteiten, interne synergieën of geavanceerde productieprocessen. Het identificeren van deze sterktes stelt een organisatie in staat om haar unieke voordelen te benutten.

 2. Zwaktes (Weaknesses):

  • Dit betreft interne factoren die de organisatie kunnen benadelen of haar vermogen om doelstellingen te bereiken beperken. Zwaktes kunnen bestaan uit beperkingen in middelen, onvoldoende onderzoek en ontwikkeling, gebrekkige interne processen of een zwak merkimago. Het herkennen van deze zwaktes is cruciaal voor de organisatie om verbeteringsmogelijkheden te identificeren en risico’s te beheren.

 3. Kansen (Opportunities):

  • Deze externe aantrekkelijke factoren kunnen de organisatie helpen groeien of haar prestaties verbeteren. Kansen kunnen zich voordoen door marktgroei, veranderende klantbehoeften, technologische vooruitgang, of wijzigingen in regelgeving die gunstig zijn voor de organisatie. Door kansen te identificeren, kan de organisatie strategieën ontwikkelen om nieuwe markten te betreden of de concurrentie voor te blijven.

 4. Bedreigingen (Threats):

  • Externe uitdagingen die de stabiliteit of het groeipotentieel van de organisatie kunnen bedreigen. Deze kunnen bestaan uit economische neergang, toenemende concurrentie, ongunstige regelgeving, of technologische veranderingen die bestaande producten verouderd maken. Het identificeren van deze bedreigingen is essentieel voor risicomanagement en voorbereiding op mogelijke tegenslagen.

De grootste fout die veel mensen maken, is dat ze het kwadrant gaan invullen. Ze schudden wat kreten uit de mouw die on top of mind zijn en gaan weer verder met de rest van de strategie. Dit is niet hoe het werkt. Laten we daarom naar de volgende stap gaan, de voorbereiding.

Voorbereiding op een SWOT-analyse

Een nauwkeurige en doelgerichte SWOT-analyse begint met het verzamelen van betrouwbare en relevante gegevens. Dit vormt de basis voor een grondige evaluatie van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een organisatie. Het is essentieel om zowel interne als externe informatiebronnen te raadplegen om een compleet beeld te krijgen.

Het bepalen van het doel van de SWOT-analyse

Voordat de analyse begint, moet duidelijk worden vastgesteld wat het doel van de SWOT-analyse is. Dit kan variëren van het beoordelen van de haalbaarheid van een nieuwe marktintroductie, tot het verbeteren van bedrijfsprocessen of het herzien van de algemene bedrijfsstrategie.

Een duidelijk gedefinieerd doel helpt het team om gericht gegevens te verzamelen en relevante discussies te voeren. Het stelt ook prioriteiten voor de analyse en zorgt ervoor dat de resultaten direct aansluiten bij de strategische behoeften van de organisatie.

Samenstellen van het juiste team voor de uitvoering van de SWOT analyse

De keuze van het team dat de SWOT-analyse uitvoert, kan een significante impact hebben op de kwaliteit en objectiviteit van de resultaten. Het team moet idealiter een dwarsdoorsnede van de organisatie vertegenwoordigen met leden uit verschillende afdelingen zoals management, marketing, financiën, en productie. Dit zorgt voor een breed scala aan perspectieven en minimaliseert de kans op vooringenomenheid. Elk teamlid moet in staat zijn om kritisch en analytisch te denken, en moet bekend zijn met de strategische doelen van de organisatie.

Bronnen selecteren voor de SWOT analyse:

Interne bronnen:

 • Financiële rapporten – voor een overzicht van de financiële gezondheid en trends.

 • Klantfeedback – voor inzicht in klanttevredenheid en productprestaties.

 • Prestatiebeoordelingen – voor een evaluatie van de werknemersprestaties en interne processen.

Externe bronnen:

 • Industrierapporten – voor trends en ontwikkelingen binnen de sector. – Marktanalyses – voor een beeld van de marktdynamiek en groeipotentieel.

 • Concurrentieanalyses – voor een vergelijking met de belangrijkste concurrenten.

 • Economische trends – voor een context van de economische omgeving waarin de organisatie opereert.

Input van stakeholders:

 • Klanten en leveranciers – voor directe feedback over de markt en supply chain dynamiek.

 • Externe adviseurs – voor gespecialiseerde inzichten en onafhankelijke evaluaties.

Deze bronnen bieden waardevolle inzichten die nodig zijn voor een effectieve SWOT-analyse, en helpen organisaties om strategische beslissingen te nemen op basis van gedegen informatie.

Stap-voor-stap een SWOT-analyse uitvoeren

Een SWOT-analyse is een krachtige methode om de strategische positie van een organisatie te beoordelen en te versterken. Het proces omvat het systematisch onderzoeken van interne en externe factoren die de toekomstige groei en het succes van de organisatie kunnen beïnvloeden. Hier volgt een stapsgewijze aanpak om elk aspect van de SWOT-analyse effectief uit te voeren.

Stap 1: Identificeer de sterktes

Sterktes zijn interne positieve aspecten die de organisatie een voordeel geven ten opzichte van haar concurrenten. Om deze te identificeren, kun je:

 • Brainstormsessies houden met teamleden uit verschillende afdelingen.

 • Interne documentatie zoals financiële rapporten en klantfeedback analyseren.

 • Unieke middelen en vaardigheden evalueren zoals technologieën, deskundig personeel, en merkwaarde.

 • Prestaties benchmarken tegenover concurrenten om onderscheidende factoren te vinden.

Stap 2: Identificeer de zwaktes

Zwaktes zijn interne factoren die de organisatie belemmeren of haar kwetsbaar maken. Om zwaktes te identificeren, moet je:

 • Kritisch kijken naar gebieden waar de organisatie onderpresteert.

 • Feedback van werknemers en klanten verzamelen over wat verbeterd kan worden.

 • Interne processen en systemen analyseren op inefficiënties of tekortkomingen.

 • Financiële beperkingen of hiaten in vaardigheden binnen het personeel beoordelen.

Stap 3: Identificeer de kansen

Kansen zijn externe factoren die de organisatie kan benutten om haar doelen te bereiken. Om kansen te identificeren, kun je:

 • Marktontwikkelingen en industrietrends volgen.

 • Demografische veranderingen en consumentengedrag onderzoeken.

 • Technologische vooruitgang en regelgevende wijzigingen evalueren die voordeel kunnen bieden.

 • Relaties met leveranciers en partners verkennen voor mogelijke samenwerkingsvoordelen.

Stap 4: Identificeer de bedreigingen

Bedreigingen zijn externe factoren die potentieel schadelijk kunnen zijn voor de organisatie. Om bedreigingen te identificeren, moet je:

 • Concurrentieanalyse uitvoeren om de activiteiten van concurrenten te monitoren.

 • Economische en politieke trends die invloed kunnen hebben op de organisatie beoordelen.

 • Technologische veranderingen die de huidige bedrijfsmodellen kunnen verstoren analyseren.

 • Sociale en milieu-invloeden die operationele of reputatierisico’s kunnen vormen overwegen.

Vragenlijst om elk onderdeel te verkennen

Om elk van deze SWOT-elementen grondig te verkennen, kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Wat zijn onze grootste sterktes en hoe kunnen we deze verder uitbouwen?

 • Waar liggen onze grootste zwaktes en hoe kunnen we deze adresseren?

 • Welke externe kansen zijn er beschikbaar en hoe kunnen we deze effectief benutten?

 • Welke externe bedreigingen moeten we monitoren en hoe kunnen we ons hierop voorbereiden?

Door deze vragen te beantwoorden tijdens elke stap van de SWOT-analyse, kan een organisatie een duidelijk en actiegericht inzicht krijgen in haar huidige positie en de beste strategieën voor toekomstige ontwikkeling en succes definiëren.

Analyseren van SWOT-resultaten

Nadat de SWOT-analyse is voltooid en de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie zijn geïdentificeerd, volgt de cruciale fase van het interpreteren van deze inzichten en het formuleren van actiestrategieën. Deze fase is essentieel voor het vertalen van de analyse naar praktische stappen die de organisatie vooruit helpen.

Interpretatie van de verzamelde inzichten

Het effectief interpreteren van SWOT-resultaten vereist een diepgaand begrip van hoe deze factoren elkaar beïnvloeden en de potentiële impact die ze kunnen hebben op de organisatie. Elk element moet worden bekeken in relatie tot de anderen, om te begrijpen hoe interne sterktes gebruikt kunnen worden om externe kansen te grijpen of bedreigingen af te weren, en hoe interne zwaktes de gevoeligheid voor externe risico’s kunnen vergroten.

Sterktes gebruiken: Onderzoek hoe je sterktes kunt inzetten om zowel kansen te benutten als bedreigingen te neutraliseren.

Zwaktes adresseren: Overweeg welke zwaktes directe aandacht nodig hebben om te voorkomen dat ze de groei hinderen of risico’s vergroten.

Kansen benutten: Bepaal welke kansen de grootste impact kunnen hebben op de groei en stabiliteit van de organisatie en prioriteer deze.

Bedreigingen mitigeren: Identificeer strategieën om bedreigingen te verminderen of te elimineren.

Prioriteiten stellen binnen de SWOT-elementen

Prioritering is een sleutelcomponent bij het analyseren van SWOT-resultaten. Niet alle geïdentificeerde punten zullen even belangrijk of urgent zijn. Prioriteiten stellen helpt bij het focussen op gebieden die de grootste invloed zullen hebben op de langetermijndoelstellingen van de organisatie.

Strategische afstemming: Zorg ervoor dat de prioriteiten in lijn zijn met de algehele strategische doelen van de organisatie.

Risico’s en kansen: Weeg de potentiële risico’s af tegen de mogelijke opbrengsten van het nastreven van bepaalde kansen.

Resource allocatie: Bepaal waar beperkte middelen zoals tijd, geld en personeel het beste kunnen worden ingezet.

Balanceren van de verschillende elementen

Een effectieve SWOT-analyse vereist een balans tussen alle vier de elementen. Het doel is om een strategisch plan te ontwikkelen dat robuust genoeg is om de organisatie te beschermen tegen externe bedreigingen, terwijl het ook flexibel genoeg is om te profiteren van nieuwe kansen en interne sterktes verder uit te bouwen.

Synergie creëren: Zoek naar manieren waarop sterktes kunnen helpen om zwaktes te verminderen en kansen kunnen worden gebruikt om bedreigingen te verminderen.

Dynamische aanpassing: Wees bereid om plannen aan te passen als nieuwe informatie beschikbaar komt of als omstandigheden veranderen.

Door deze stappen te volgen, kan een organisatie een diepgaand begrip ontwikkelen van haar operationele omgeving en strategische beslissingen nemen die niet alleen reactief, maar ook proactief zijn. Dit zorgt voor een sterke positionering in de markt en een grotere kans op succes.

Vertaling van SWOT naar TOWS Matrix

Na het voltooien van een SWOT-analyse is de volgende stap het vertalen van deze inzichten naar concrete strategische acties. Dit kan effectief worden bereikt met behulp van de TOWS Matrix, een hulpmiddel dat direct voortbouwt op de SWOT-analyse om strategische opties te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op het benutten van sterktes en het aanpakken van zwaktes, terwijl ook rekening wordt gehouden met externe kansen en bedreigingen.

Uitleg over de TOWS Matrix

De TOWS Matrix helpt organisaties bij het strategisch denken over de manieren waarop ze hun interne capaciteiten kunnen inzetten om externe kansen te benutten en bedreigingen te neutraliseren.

Deze matrix is een directe uitbreiding van de SWOT-analyse en ordent de SWOT-elementen in een manier die helpt bij het bedenken van strategische opties. De matrix bestaat uit vier kwadranten die elk een specifieke strategische focus vertegenwoordigen: SO (Sterktes-Kansen), WO (Zwaktes-Kansen), ST (Sterktes-Bedreigingen), en WT (Zwaktes-Bedreigingen).

Hoe TOWS gebruikt kan worden om strategische opties te ontwikkelen:

 1. SO-strategieën (Sterktes benutten om kansen te grijpen)

  • Deze strategieën richten zich op het gebruik van interne sterktes om externe kansen te maximaliseren. Voorbeelden kunnen zijn het inzetten van geavanceerde technologie om een nieuw marktsegment te betreden of het benutten van een sterk merkimago om internationale expansie te versnellen.

 2. WO-strategieën (Zwaktes minimaliseren door kansen te benutten)

  • Hierbij gaat het om het verbeteren van interne zwaktes door externe kansen te benutten. Een voorbeeld kan zijn het samenwerken met technologische partners om kennislacunes te vullen of het investeren in opleiding en ontwikkeling om de servicekwaliteit te verhogen in reactie op groeiende marktvraag.

 3. ST-strategieën (Sterktes gebruiken om bedreigingen af te weren)

  • In deze categorie worden sterktes ingezet om potentiele externe bedreigingen te neutraliseren. Dit kan bijvoorbeeld het uitbreiden van productlijnen om te concurreren met nieuwe marktspelers of het versterken van klantrelaties in het licht van toenemende concurrentie omvatten.

 4. WT-strategieën (Zwaktes minimaliseren en bedreigingen vermijden)

  • Deze strategieën zijn gericht op het beschermen van de organisatie tegen externe bedreigingen door interne zwaktes aan te pakken. Voorbeelden kunnen zijn het herstructureren van schuld om financiële risico’s te verlagen of het diversifiëren van leveranciers om de afhankelijkheid van onstabiele markten te verminderen.

Door de TOWS Matrix toe te passen, kunnen organisaties niet alleen reageren op hun huidige situatie, maar ook proactief strategieën ontwikkelen die hen beter voorbereiden op toekomstige uitdagingen en kansen.

Dit strategisch kader bevordert een diepgaandere integratie van interne sterktes en zwaktes met externe kansen en bedreigingen, waardoor duurzame concurrentievoordelen kunnen worden gecreëerd.

Toepassing van SWOT en TOWS in strategische planning

Na het uitvoeren van een SWOT-analyse en het vertalen van de resultaten naar de TOWS Matrix, is de volgende stap het integreren van deze inzichten in de strategische bedrijfsplanning. Dit proces zorgt ervoor dat de plannen niet alleen reactief zijn, maar ook proactief de toekomstige groei en stabiliteit van de organisatie ondersteunen.

Integreren van SWOT- en TOWS-resultaten in de bedrijfsplanning

Het integreren van de SWOT- en TOWS-resultaten in de bedrijfsplanning begint met het begrijpen van hoe deze analyses elkaar aanvullen:

SWOT biedt een duidelijk overzicht van interne en externe factoren die de prestaties van de organisatie beïnvloeden.

TOWS gebruikt deze factoren om specifieke strategische opties te ontwikkelen die gericht zijn op het maximaliseren van sterktes en kansen, terwijl zwaktes en bedreigingen worden geminimaliseerd.

De integratie gebeurt door deze analyses te verbinden met langetermijndoelen, middelen toewijzing, en de algemene strategische richting van de organisatie. Dit kan betekenen dat bepaalde strategische initiatieven worden herzien of nieuwe projecten worden gestart op basis van de geïdentificeerde kansen en bedreigingen.

Voorbeelden van actieplannen op basis van SWOT/TOWS-analyse

 1. SO-strategie: Uitbreiding naar nieuwe markten

Actieplan: Gebruik de sterke merkherkenning en productinnovatie om internationale markten te betreden. Start marktonderzoek en testmarketing in geselecteerde regio’s, gevolgd door volledige marktintroductie.

Doel: Vergroten van het marktaandeel en benutten van groeipotentieel in nieuwe geografische gebieden.

 1. WO-strategie: Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden

Actieplan: Identificeer kritieke vaardigheden die ontbreken binnen de organisatie en implementeer een trainingsprogramma om deze lacunes te vullen. Overweeg samenwerkingen met educatieve instellingen of het inhuren van specialisten.

Doel: Versterken van interne capaciteiten om beter te kunnen inspelen op toekomstige marktkansen.

 1. ST-strategie: Versterken van cybersecurity

Actieplan: Investeer in geavanceerde cybersecurity maatregelen en trainingen voor medewerkers gezien de toenemende digitale bedreigingen.

Doel: Beschermen van bedrijfsdata en klanteninformatie tegen externe bedreigingen.

 1. WT-strategie: Diversificatie van leveranciers

Actieplan: Verbreed de leveranciersbasis om risico’s verbonden aan politieke instabiliteit of economische fluctuaties in bepaalde regio’s te verminderen.

Doel: Verzekeren van continuïteit in de toeleveringsketen en minimaliseren van operationele verstoringen.

Door deze strategische plannen te ontwikkelen en toe te passen, kunnen organisaties niet alleen hun huidige positie consolideren, maar ook proactief plannen voor toekomstige uitdagingen en kansen.

Dit zorgt voor een dynamische en veerkrachtige benadering van strategische planning, die essentieel is in de snel veranderende bedrijfswereld.

Veelvoorkomende valkuilen bij het uitvoeren van SWOT en TOWS analyses

Het correct uitvoeren van SWOT en TOWS analyses is essentieel voor het verkrijgen van waardevolle inzichten die de strategische planning van een organisatie kunnen sturen. Echter, er zijn enkele veelvoorkomende fouten die organisaties maken bij het uitvoeren van deze analyses, die de effectiviteit ervan kunnen ondermijnen. Hier volgt een overzicht van deze valkuilen en adviezen over hoe deze te voorkomen.

1. Onvolledige of subjectieve informatie

Valkuil: Het baseren van de analyse op onvolledige of subjectieve informatie kan leiden tot een verkeerd begrip van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

Oplossing: Zorg voor een breed scala aan data en perspectieven door verschillende bronnen te gebruiken en input te verzamelen van diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie. Objectiviteit kan worden verhoogd door gegevens te verifiëren en verschillende meningen te overwegen.

2. Niet herkennen van echte zwaktes

Valkuil: Organisaties hebben soms moeite om interne zwaktes te erkennen vanwege trots of angst voor negatieve percepties.

Oplossing: Creëer een open en veilige omgeving waarin teamleden zich vrij voelen om zwaktes te delen zonder angst voor repercussies. Het herkennen van zwaktes moet worden gezien als een kans voor groei en verbetering.

3. Overanalyseren zonder actie

Valkuil: Het spenderen van te veel tijd aan het analyseren zonder over te gaan tot actie kan leiden tot ‘paralyse door analyse’.

Oplossing: Stel duidelijke deadlines en verantwoordelijkheden vast voor het nemen van actie op basis van de analyse. Zorg ervoor dat de discussies tijdgebonden zijn en leiden tot concrete, uitvoerbare plannen.

4. Verwarren van kansen met sterktes

Valkuil: Het onjuist categoriseren van externe kansen als interne sterktes kan leiden tot een misverstanden over de controleerbaarheid van bepaalde aspecten.

Oplossing: Zorg voor een duidelijk onderscheid tussen interne en externe factoren. Sterktes en zwaktes zijn intern, terwijl kansen en bedreigingen extern zijn.

5. Niet regelmatig bijwerken van de analyse

Valkuil: Een eenmalige SWOT- of TOWS-analyse wordt vaak verouderd door de snel veranderende markt- en bedrijfsomgevingen.

Oplossing: Voer periodieke reviews uit van de SWOT- en TOWS-analyses om ze actueel te houden. Dit zorgt ervoor dat de strategische plannen relevant blijven en aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen.

6. Gebrek aan integratie in bredere strategische plannen

Valkuil: SWOT- en TOWS-resultaten worden soms in isolatie bekeken, zonder integratie in de bredere strategische doelstellingen van de organisatie.

Oplossing: Zorg ervoor dat de uitkomsten van SWOT en TOWS direct worden gekoppeld aan en geïntegreerd in de strategische planningsprocessen van de organisatie.

Door deze veelvoorkomende valkuilen te vermijden, kunnen organisaties de volledige waarde van hun SWOT- en TOWS-analyses realiseren, wat leidt tot beter geïnformeerde besluitvorming en effectievere strategische plannen.

Samenvattend

De SWOT- en TOWS-analyses zijn onmisbare instrumenten in de toolkit van elke strategische planner. Deze methoden bieden niet alleen een duidelijk overzicht van de interne sterktes en zwaktes van een organisatie, maar koppelen deze ook aan externe kansen en bedreigingen. Dit stelt organisaties in staat om proactieve strategieën te formuleren die hun positie in de markt versterken en hun toekomstige succes veiligstellen.

Recapitulatie van de belangrijkste punten:

 • SWOT-analyse helpt bij het identificeren van de kernsterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die een organisatie beïnvloeden.

 • TOWS Matrix vertaalt SWOT-resultaten naar strategische acties, waarmee organisaties hun sterktes en kansen kunnen maximaliseren, terwijl ze hun zwaktes en bedreigingen minimaliseren.

 • De implementatie van deze analyses vereist zorgvuldige voorbereiding, objectieve dataverzameling, en een inclusieve benadering die diverse perspectieven binnen de organisatie omvat.

 • Veelvoorkomende valkuilen bij het uitvoeren van deze analyses kunnen worden vermeden door regelmatige updates, duidelijke actieplannen, en een sterke betrokkenheid bij de strategische planning.

Het belang van het regelmatig herzien van SWOT/TOWS analyses:

In een wereld die zich kenmerkt door snelle veranderingen en onvoorspelbaarheid, is het essentieel dat organisaties hun SWOT- en TOWS-analyses regelmatig herzien. Dit continue proces zorgt ervoor dat de organisatie alert blijft op nieuwe kansen en bedreigingen, en in staat is om haar strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Regelmatige revisie helpt niet alleen om relevant te blijven in een evoluerende markt, maar bevordert ook een cultuur van continue verbetering en strategisch denken binnen de organisatie.

Door de SWOT- en TOWS-analyses als levende documenten te behandelen, kunnen bedrijven hun strategische agility vergroten en een competitief voordeel behouden in hun industrie. Het is een praktijk die niet alleen de huidige prestaties verbetert, maar ook de weg baant voor toekomstige groei en succes.

Lees ook:

De TOWS matrix; van SWOT naar strategie

De TOWS matrix is steeds meer in opkomst als aanvulling of vervanging van de SWOT analyse. Maar hoe werkt de TOWS en waarom is het beter dan de alom bekende SWOT?

Bronnen

Bron: Nico Oud

Denk je dat ik je verder kan helpen met het opzetten of uitbreiden van een effectief mode inkoopplan, het verhogen van je brutowinst en het beter winstgevend inzetten van je mode inkoopbudget? 

Maak met Modemanagement Cor van Laar een Gratis belafspraak.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.